การเตรียมการสัมภาษณ์และการซักถาม – ผู้สมัคร

เรียนรู้วิธีเพิ่มอัตราส่วนการสัมภาษณ์ต่อตำแหน่งโดยการเตรียมและซักถามผู้สมัครอย่างมืออาชีพ

ไม่ได้ลงทะเบียน

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย

  • บทเรียน 4
  • ใบรับรองหลักสูตรนี้