ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. คำจำกัดความ

“บริษัท” หมายถึง Super Biller Ltd, RecruitmentTraining.com และผู้สืบทอด

ในเงื่อนไขเหล่านี้ คำและสำนวนต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

“ลูกค้า” หมายถึงบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่เข้าถึง Super Biller Ltd หรือใช้เนื้อหาและ/หรือบริการของบริษัท และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

“วัสดุและ/หรือบริการ” หมายถึงซอฟต์แวร์ เอกสาร และบริการที่จัดหาโดย RecruitmentTraining.com และจัดหาให้กับลูกค้าโดยบริษัทหรือหุ้นส่วนของบริษัท และยอมรับตามข้อกำหนดเหล่านี้

“พันธมิตร” หมายถึงซัพพลายเออร์บุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์ให้ RecruitmentTraining.com แนะนำหรือขายต่อบริการหรือซอฟต์แวร์ของตน

“ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการรายเดียว

“ข้อกำหนด” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

“วันที่สิ้นสุด” หมายถึงวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง

“ระยะเวลาบอกเลิก” หมายถึง 1 เดือนตามปฏิทิน

2. วัสดุ

เนื้อหา ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านทั้งหมดที่บริษัทหรือพันธมิตรจัดหาให้กับลูกค้าจะถูกใช้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้ ส่งต่อ หรือขายต่อให้กับบุคคลที่สามหรือบุคคลใดก็ตามที่ไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การละเมิดใด ๆ จะได้รับการปฏิบัติตามข้อ 7

3. การชำระเงิน

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้ารับทราบว่าเนื้อหา เอกสารประกอบ และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่บริษัทหรือพันธมิตรจัดหาให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือคู่ค้า

ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทหรือหุ้นส่วนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหา เอกสารและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดหาให้

ลูกค้าได้รับสิทธิ์ใช้งานแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น ลูกค้ายอมรับว่าการคัดลอก การทำซ้ำ การว่าจ้าง การให้ยืม การแสดงต่อสาธารณะและการแพร่ภาพเนื้อหาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และการพยายามทำเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท การละเมิดแต่ละครั้งจะได้รับการปฏิบัติตามข้อ 7 และลูกค้าจะต้องถูกดำเนินคดี

บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าใช้เนื้อหา เอกสารและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ภายในเทคนิคที่มีให้ผ่านเนื้อหาที่ตกลงในข้อกำหนดเหล่านี้ แต่จะไม่ส่งมอบเทคนิคเหล่านี้สำหรับการใช้งานภายนอก ชำระเงินหรืออื่นๆ

5. ระยะและการเลิกจ้าง

บริษัทจะให้ลูกค้าเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มภายใต้ใบอนุญาตตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ณ จุดซื้อ

ลูกค้ายืนยันความเข้าใจโดยชัดแจ้งว่านี่ไม่ใช่การสมัครสมาชิกที่สามารถยกเลิกได้ก่อนเดือนสุดท้ายของการสมัครสมาชิก และลูกค้ายืนยันว่าไม่มีสิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ หากลูกค้าตัดสินใจหยุดใช้บริการในช่วง 12 เดือนแรก

6. Cancellation

จะไม่มีการคืนเงินบางส่วนไม่ว่ากรณีใดๆ

บริษัทอาจยุติข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องรับผิดโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้าและไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์อื่นๆ ของบริษัทหาก:

ลูกค้าไม่แก้ไขการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 7 วันนับจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาที่ระบุถึงการละเมิดและต้องการการแก้ไข หรือ
ลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีคำสั่งให้เลิกกิจการหรือมีคำสั่งทางปกครองที่สั่งฟ้อง
เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่บริษัทอาจมี ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ค้างชำระกับบริษัทจะครบกำหนดชำระทันที

เนื้อหาที่คงค้างใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครดิตสำหรับบริการที่ซื้อล่วงหน้า จะต้องถูกใช้ก่อนวันที่สิ้นสุดหรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งการยุติ ซึ่งหลังจากนั้นจะถือเป็นโมฆะ

7. การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

เนื้อหาทั้งหมดจัดทำขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าบริษัทหรือหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้า ผู้ว่าจ้าง หรือฝ่ายอื่นใด ไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ของเนื้อหาหรือจากการตีความข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า บริษัท หรือบุคคลอื่นใด

ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทในส่วนของต้นทุน การเรียกร้อง ความสูญเสีย หรือหนี้สินใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทหรือหุ้นส่วนอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

บริษัทและหุ้นส่วนจะดำเนินการบริการด้วยทักษะและความระมัดระวังตามสมควร แต่จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับการสูญเสียทางอ้อมหรือผลที่ตามมา (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือธุรกิจ)

ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อลูกค้าไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อหรืออื่นๆ (ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล) จะต้องไม่เกินส่วนใดของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งลูกค้าได้ชำระไปแล้ว

ลูกค้าเข้าใจว่ากฎหมายการจ้างงานที่แตกต่างกันมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ต่างๆ และกฎหมายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลูกค้าเข้าใจเพิ่มเติมว่าบริษัทนั้นไม่สามารถให้การรับประกันว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของพันธมิตรหรือตัวอย่างที่ใช้ในวิดีโอ เอกสารหรือข้อเสนอการฝึกอบรมอื่น ๆ เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ลูกค้าจะตรวจสอบกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรใดๆ ที่เน้นในข้อเสนอเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร การอ้างอิง และวิธีการดึงรายละเอียดงานจากลูกค้าของลูกค้า

  • 7.1 ความพร้อมจำหน่ายสินค้า บริการ และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงในข้อตกลงการมีส่วนร่วมกับลูกค้ามีให้ "ตามสภาพ" และบนพื้นฐาน "ตามที่มี" บริษัทไม่ให้การรับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อบกพร่องและ/หรือข้อผิดพลาด ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทไม่ให้การรับประกัน (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้องของข้อมูล ความเข้ากันได้ และคุณภาพที่น่าพอใจ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ LMS ที่มีตราสินค้าของลูกค้า

ในขณะที่บริษัทใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่จัดหาให้กับลูกค้านั้นปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัสและมัลแวร์อื่น ๆ เราไม่รับประกันหรือรับประกันในเรื่องนั้น และผู้ใช้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเอง คอมพิวเตอร์ของพวกเขา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือการไม่พร้อมใช้งานของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อเพิ่มบริการแก่ลูกค้าทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับบริการเวอร์ชันแก้ไขใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

  • 7.2 เหตุสุดวิสัย

ลูกค้ารับทราบว่าการให้บริการออนไลน์ของบริษัทอาจหยุดชะงักและล่าช้าเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ของพระเจ้า โรคระบาด การกระทำของรัฐบาล สงครามหรือความเป็นปรปักษ์อื่น ๆ ความวุ่นวายทางแพ่ง พายุ , ไฟไหม้, การระเบิด, ไฟฟ้าขัดข้อง, ซัพพลายเออร์ของอินเทอร์เน็ตและบริการโฮสติ้งวิดีโอ, อุปกรณ์ขัดข้อง, ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม

8. General

ลูกค้าตกลงว่าบริษัทจัดหาเนื้อหาโดยสุจริตเพื่อให้ลูกค้าใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การพัฒนา และการปรับปรุงธุรกิจ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของลูกค้า ทางการเงินหรืออื่นๆ

  • 8.1 ภาระผูกพันของลูกค้า

ลูกค้าสามารถแจกจ่ายรหัสผ่านของเว็บไซต์ให้กับพนักงานได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์และรหัสผ่าน LMS ทั้งหมดโดยบุคลากรของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะมีความรู้หรืออนุญาตการเข้าถึงและใช้งานดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ถูกจำกัดไว้เฉพาะพนักงานของบริษัทของตน และรายละเอียดการเข้าสู่ระบบจะไม่ถูกแชร์โดยผู้ใช้ นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่าการแบ่งปันใบอนุญาตของผู้ใช้จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ และทั้งหมดของผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะกระทำการในระหว่างการจ้างงานหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง

ลูกค้าตกลงที่จะยกเลิกรหัสผ่านแต่ละรายการของผู้ใช้ที่ออกไปทันทีที่ผู้ใช้รายนั้นออกจากธุรกิจของลูกค้า และแจ้งให้บริษัททราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของลูกค้าที่ทราบหรือสงสัยว่าไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของลูกค้าโดยฉ้อฉลหรือไม่เหมาะสม

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือถือว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยเหตุผลของความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ของบริษัท หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท

(รวมถึง และ/แต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า โรคระบาด อัคคีภัย การกระทำทางอุตสาหกรรม กิจกรรมของผู้ก่อการร้ายหรือเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่คาดไม่ถึง

9. การส่งเนื้อหาโดยผู้ใช้

ในกรณีที่ลูกค้าส่งเนื้อหาไปยัง LMS ที่มีตราสินค้าของลูกค้า ถือว่าลูกค้าให้สิทธิ์และใบอนุญาตทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่ผูกขาดแก่บริษัท (รวมถึงการสละสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในการใช้ แสดง ทำซ้ำเนื้อหาดังกล่าวภายในไซต์ที่มีตราสินค้าของลูกค้าเท่านั้น

ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ส่งไปยัง LMS ที่มีตราสินค้าของลูกค้า รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นฉบับ และลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่ผ่าน LMS เนื้อหาใด ๆ ที่ (i) เป็นความลับ มีกรรมสิทธิ์ เป็นเท็จ ฉ้อฉล ใส่ร้าย ใส่ร้าย ลามกอนาจาร คุกคาม บุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมายหรือน่ารังเกียจ; (ii) อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือก่อให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายใดๆ หรือ (iii) อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบของ "สแปม" ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมหรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ เลียนแบบบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหาใดๆ

ลูกค้าตกลงที่จะไม่อัปโหลดเนื้อหาเชิงพาณิชย์ไปยังเว็บไซต์

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าตนเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่โพสต์ ว่าเนื้อหามีความถูกต้อง การใช้เนื้อหาที่จัดหานั้นไม่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลใด ๆ และลูกค้าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่จัดหาให้

10. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว และจะยืนยันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

11. การบังคับใช้

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลของกฎหมายของรัฐหรือประเทศใด ๆ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีหรืออาจมีผลบังคับใช้ ดังนั้นในขอบเขตของความผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือประเทศนั้นเท่านั้น ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวจะถูกลบและตัดขาดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงอยู่ ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์และมีผลผูกพันต่อไป และบังคับใช้ได้

12. การคุ้มครองข้อมูล

เว้นแต่จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารลูกค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ

13. ความลับ

12.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงและรับปากว่าในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลงนี้และหลังจากนั้น จะเก็บเป็นความลับและจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง หรือหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายก่อนจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การดำเนินงาน กระบวนการ แผนหรือความตั้งใจ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ความรู้ความชำนาญ สิทธิ์ในการออกแบบ ความลับทางการค้า และข้อมูลที่มีมูลค่าทางการค้า) ซึ่งอาจกลายเป็นที่รู้จักจากอีกฝ่ายหนึ่งจากอีกฝ่ายหนึ่ง (ข้อมูลที่เป็นความลับ) เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลสาธารณะหรือทราบอยู่แล้วโดยฝ่ายนั้น ณ เวลาที่เปิดเผย หรือต่อมากลายเป็นข้อมูลสาธารณะนอกเหนือจากการละเมิดข้อตกลงนี้ หรือภายหลังได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในครอบครองของฝ่ายนั้นจากบุคคลที่สาม

12.2 ในขอบเขตที่จำเป็นในการดำเนินการตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงานของตนตามความจำเป็นตามสมควรหรือพึงปรารถนา โดยมีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะมีการเปิดเผยดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้พนักงานเหล่านั้นทราบถึงภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ ภายใต้ข้อตกลงนี้และจะต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามโดยพนักงานเหล่านั้นกับพวกเขาตลอดเวลา

14. ประกาศ

การแจ้งให้ทราบใด ๆ ที่จะให้บริการจะต้องส่งทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรืออีเมล การแจ้งให้ทราบจะถือว่าส่งในวันทำการที่สองหลังจากโพสต์ หากโพสต์หรือหากส่งอีเมล จะถือเป็นวันทำการถัดไป โดยต้องได้รับสลิปการส่งที่ถูกต้องหรือใบเสร็จการจัดส่งและสำเนาเอกสารที่ส่ง

15. เขตอำนาจศาลและกฎหมาย

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายอังกฤษและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลอังกฤษ